หน่วยงาน/กลุ่มงาน

Office/Unit

จังหวัดแม่ฮ่องสอน Mae Hong Son Province
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด Provincial Internal Audit
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน Governor's Office of Mae Hong Son Province
กลุ่มงานอำนวยการ Administration Unit
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด Strategy and Information for Provincial Development Unit
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล Human Resource Management Unit
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม Damrongdhama Complaint Unit of Mae Hong Son Province

ตำแหน่ง

Position

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน Governor of Mae Hong Son Province
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน Vice Governor of Mae Hong Son Province
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน Director of Governor's Office of Mae Hong Son Province
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ Administration Unit
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด Strategy and Information for Provincial Development Unit
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล Human Resource Management Unit
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม Damrongdhama Complaint Unit of Mae Hong Son Province

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

Civil Servant Position

นักปกครอง
สูง/ต้น
Governing Executive
Higher/Primary Level
ผู้อำนวยการสูง Director, Higher Level
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ
Plan and Policy Analyst
Senior Professional/Professional/Practitioner Level
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ
Human Resource Officer
Senior Professional/Professional/Practitioner Level
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ
General Administration Officer
Senior Professional/Professional/Practitioner Level
นิติกร
ชำนาญการ/ปฏิบัติการ
Legal Officer
Professional/Practitioner Level
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ/ปฏิบัติการ
Computer Technical Officer
Professional/Practitioner Level
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ/ปฏิบัติการ
Finance and Accounting Analyst
Professional/Practitioner Level
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน
General Service Officer
Experienced/Operational Level
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน
Finance and Accounting Officer
Experienced/Operational Level
นายช่างไฟฟ้า
ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน
Electrician
Experienced/Operational Level
...สูง
ตัวอย่างเช่น นักปกครองสูง
..., Higher Level
e.g. Governing Executive, Higher Level
...ต้น
ตัวอย่างเช่น นักปกครองต้น
..., Primary Level
e.g. Governing Executive, Primary Level
...ชำนาญการพิเศษ
ตัวอย่างเช่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
..., Senior Professional Level
e.g. General Administration Officer, Senior Professional Level
...ชำนาญการ
ตัวอย่างเช่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
..., Professional Level
e.g. General Administration Officer, Professional Level
...ปฏิบัติการ
ตัวอย่างเช่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
..., Practitioner Level
e.g. General Administration Officer, Practitioner Level
...ชำนาญงาน
ตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
..., Experienced Level
e.g. General Service Officer, Experienced Level
...ปฏิบัติงาน
ตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
..., Operational Level
e.g. General Service Officer, Operational Level

พนักงานราชการ

Government Employee

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst (Government Employee)
พนักงานทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer (Government Employee)
พนักงานวิเทศสัมพันธ์ Foreign Affairs Officer (Government Employee)
พนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer (Government Employee)