หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

  โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร
หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 5361 2158 0 5361 2158
หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 1 0 5361 2012 0 5361 2012
หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 2 0 5361 2242 0 5361 2242
หน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 0 5361 3521 0 5361 2788, 0 5361 1215
กลุ่มงานอำนวยการ 0 5361 1214 0 5361 2788, 0 5361 1215
กลุ่มงานอำนวยการ สารบรรณกลางจังหวัด 0 5361 2156 0 5361 2788, 0 5361 1215
กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงินและบัญชี 0 5362 083 0 5361 2788, 0 5361 1215
กลุ่มงานอำนวยการ สถานีสื่อสาร 0 5361 2123 0 5361 2788, 0 5361 1215
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 0 5361 2888 0 5361 2788, 0 5361 1215
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5361 2787 0 5361 2788, 0 5361 1215
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม 0 5361 3007 0 5361 3007

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000