ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1 นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้อำนวยการสูง)