ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1 นายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้อำนวยการสูง)