หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   โทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 5361 2158 0 5361 2158 หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 1 0 5361 2012 0 5361 2012 หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 2 0 5361 2242 0 5361 2242 หน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 0 5361 3521 0 5361 2788, 0 5361 1215 กลุ่มงานอำนวยการ 0 5361 1214 0 5361 2788, 0 5361 1215 กลุ่มงานอำนวยการ สารบรรณกลางจังหวัด 0 5361 2156 0 5361 2788, 0 5361 1215 กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงินและบัญชี 0 5362 083 0 5361 2788, 0 5361 1215 กลุ่มงานอำนวยการ สถานีสื่อสาร 0 5361 2123 0 5361 2788, 0 5361 1215 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 0 5361 2888 0 5361 2788, 0 5361 1215 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5361 2787 0 5361 2788, 0 5361 1215 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม 0 5361 3007 0 5361 3007 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง 1 นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้อำนวยการสูง)

 

ลำดับที่ชื่อ-สกุลวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหมายเหตุ 1   นายสมพงษ์ กฤติลักษณ์ 31 มีนาคม 2519 1 มิถุนายน 2520   2   ร้อยตรี พูลสวัสดิ์ โสรัต 1 มกราคม 2522 15 เมษายน 2523   3   นายสุรอรรถ ทองนิรมล 1 ธันวาคม 2523 30 กันยายน 2524   4   นายชิต รอดขวัญ 30 กันยายน 2524 1 ตุลาคม 2524   5   นายจีรพัฒน์ กล่อมสกุล 2 ตุลาคม 2524 16 กุมภาพันธ์ 2525   6   นายนคร บุญประเสริฐ 1 มกราคม 2525 15 กุมภาพันธ์ 2526   7   นายปัญญา หมอนทอง 16 มีนาคม 2526 16 พฤศจิกายน 2529   8   นายมณเฑียร รัตนวรพงศ์ 17 พฤศจิกายน 2529 15 ตุลาคม 2530   9   นายนคร บุญประเสริฐ 13 ตุลาคม 2530 29 กุมภาพันธ์ 2534   10   นายประทีป วรนิติ 1 มีนาคม 2534 3 พฤศจิกายน 2534   11   นายอุดม ศรีสังข์ 4 พฤศจิกายน 2534 14 เมษายน 2535   12   นายวินิต จันทโรภาส 15 เมษายน 2535 17 กันยายน 2535   13   นายกฤษเพชร ศรีปาน 18 กันยายน 2535 30 เมษายน 2538   14   นายนคร บุญประเสริฐ 1 พฤษภาคม 2538 3 ตุลาคม 2542   15 นายธานี ปลูกเจริญ 15 พฤศจิกายน 2542 23 ตุลาคม 2542   16 นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช 24 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2544   17 นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ 15 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2546   18 นายสุพจน์ สมานมิตร 1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2552   19   นายชัยยงค์ วุฒิมานานนท์ 9 พฤษภาคม 2554 9 เมษายน 2555 ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวง 20 นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ 10 เมษายน 2555 ธันวาคม 2556   21 นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฎฐ์ 10 กุมภาพันธ์ 2557 30 กันยายน 2560   22 นายบำรุง สังข์ขาว 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบัน  

ข้อมูลจากกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

สำนักงานจังหวัด เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดำเนินการเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่นเดียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการบริหาร ราชการของกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางสำนักงานจังหวัด

สำนักงานจังหวัด ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช 2495 ลักษณะ 1 ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมวด 2 จังหวัด มาตรา 38 ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดเป็น (1) สำนักงานจังหวัด และ (2) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น โดย สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัดนั้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ ต่อมาในปี พ.ศ.2503 ได้มีพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการสำนักเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มาตรา 5 ให้ สำนักงานจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสำนักงานจังหวัดจะมีปรากฏชื่ออยู่ตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัตสำนักงานจังหวัดยังไม่เคยได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของตนเองไปประจำปฏิบัติงานอยู่เลย คงมีแต่เฉพาะตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงท่านเดียว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในระยะแรกๆ งานของสำนักงานจังหวัดมีปริมาณไม่มากนัก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้แผนกปกครองจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน

ต่อมาเมื่องานด้านต่างๆ ของจังหวัดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งสำนักงานจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ของตนเองประจำปฏิบัติงานอยู่อย่างแท้จริง เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งมีอยู่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้บังเกิดผลแก่ประชาชนในท้องที่ และรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะพัฒนาการบริหารราชการที่จะให้หน่วยงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่มีหน่วยงานในจังหวัดได้ขึ้นตรงหรือรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานจังหวัดจึงต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นศูนย์กลางในการประสานแผนและโครงการของทุกกระทรวง ทบวง กรมในจังหวัด ในปี พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2516 กำหนดให้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นในสำนักงานจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ชลบุรี สงขลา และยะลา  ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2518 กำหนดให้ขยายการจัดอัตรากำลังเพิ่มขึ้นใน ปี พ.ศ. 2518 จำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สมุทรปราการ สุโขทัย พิจิตร นครปฐม และชุมพร ในปี พ.ศ. 2519 ได้ขยายเพิ่มขึ้นจำนวน 49 จังหวัด จนครบทุกจังหวัด

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 60 ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด เป็น (1) สำนักงานจังหวัด และ (2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น โดยสำนักงานจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด และพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 กำหนดให้ สำนักงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการวางแผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย สะท้อนให้เห็นความมุ่งหมายที่จะกำหนดสถานภาพของสำนักงานจังหวัด ให้เป็นหน่วยงานของจังหวัด มิใช่หน่วยงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นแต่ก่อน