ลำดับที่ชื่อ-สกุลวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหมายเหตุ
1   นายสมพงษ์ กฤติลักษณ์ 31 มีนาคม 2519 1 มิถุนายน 2520  
2   ร้อยตรี พูลสวัสดิ์ โสรัต 1 มกราคม 2522 15 เมษายน 2523  
3   นายสุรอรรถ ทองนิรมล 1 ธันวาคม 2523 30 กันยายน 2524  
4   นายชิต รอดขวัญ 30 กันยายน 2524 1 ตุลาคม 2524  
5   นายจีรพัฒน์ กล่อมสกุล 2 ตุลาคม 2524 16 กุมภาพันธ์ 2525  
6   นายนคร บุญประเสริฐ 1 มกราคม 2525 15 กุมภาพันธ์ 2526  
7   นายปัญญา หมอนทอง 16 มีนาคม 2526 16 พฤศจิกายน 2529  
8   นายมณเฑียร รัตนวรพงศ์ 17 พฤศจิกายน 2529 15 ตุลาคม 2530  
9   นายนคร บุญประเสริฐ 13 ตุลาคม 2530 29 กุมภาพันธ์ 2534  
10   นายประทีป วรนิติ 1 มีนาคม 2534 3 พฤศจิกายน 2534  
11   นายอุดม ศรีสังข์ 4 พฤศจิกายน 2534 14 เมษายน 2535  
12   นายวินิต จันทโรภาส 15 เมษายน 2535 17 กันยายน 2535  
13   นายกฤษเพชร ศรีปาน 18 กันยายน 2535 30 เมษายน 2538  
14   นายนคร บุญประเสริฐ 1 พฤษภาคม 2538 3 ตุลาคม 2542  
15 นายธานี ปลูกเจริญ 15 พฤศจิกายน 2542 23 ตุลาคม 2542  
16 นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช 24 ตุลาคม 2543 30 กันยายน 2544  
17 นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ 15 ตุลาคม 2544 30 กันยายน 2546  
18 นายสุพจน์ สมานมิตร 1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2552  
19   นายชัยยงค์ วุฒิมานานนท์ 9 พฤษภาคม 2554 9 เมษายน 2555 ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
20 นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ 10 เมษายน 2555 ธันวาคม 2556  
21 นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฎฐ์ 10 กุมภาพันธ์ 2557 30 กันยายน 2560  
22 นายบำรุง สังข์ขาว 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบัน  

ข้อมูลจากกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556